Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie samosprávy

 Komisie obecného zastupiteľstva

 

1. Komisie zriaďuje ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších osôb  zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

5. Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.

6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

 

Komisia pre ekonomiku a výstavbu          e-mail: ekonomicka@necpaly.sk

Juraj Beťák, Ing. - predseda komisie

Miriam Michaliková - podpredseda komisie

 

 Rámcová náplň činností komisie 

 • vyjadrenie stanoviska k zámerom obce z finančného hľadiska pred prejednaním v OZ,
 • zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky,posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhov územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
 • spolupráca s ostatnými komisiami a ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ,
 • získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na obec, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie.
 • prerokováva zmeny a doplnky územného plánu, predkladá návrhy na schválenie OZ,
 • prerokováva podnety občanov v súvislosti so stavebnou činnosťou, predajom a nájmom nehnuteľností na území obce.

 

Komisia pre kultúru a školstvo               e-mail: kulturna@necpaly.sk

Lenka Romančíková, Mgr. - predseda komisie

Miroslav Hvizdák - podpredseda komisie

 Rámcová náplň činností komisie 

 • spolupôsobenie pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovej činnosti a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci.
 • spolupráca pri zostavovaní obecnej kroniky.
 • prijímanie stanovísk k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie.

 

Komisia pre šport          e-mail: sportova@necpaly.sk

Ľubomír Ondruš - predseda komisie

 

 Rámcová náplň činností komisie 

 • spolupôsobenie pri koordinácii činnosti športového charakteru na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci.
 • prijímanie stanovísk k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie.

 

 

Komisia pre životné prostredie           e-mail: zivotneprostredie@necpaly.sk

a Poriadková komisia

Janka Skuhrová - predseda komisie

Ľubomír Svetlovský - podpredseda komisie

 Rámcová náplň činností komisie 

 • spolupracuje so všetkými komisiami OZ v obci a plní úlohy vyplývajúce z uznesení OZ,
 • spolupracuje pri príprave VZN, pripomienkuje a navrhuje nové doplnky, resp. zmeny týchto VZN v príslušnej oblasti.
 • rieši a prerokováva podnety (žiadosti, sťažnosti a návrhy) podané občanmi obce a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na životné prostredie v obci, navrhuje opatrenia a podnety na riešenie.
 • posudzuje žiadosti na výrub stromov.
 • kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby po výrube stromov.
 • kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci.
 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku.
 • spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce o dodržiavaní verejného poriadku v obci.
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach.
 • overuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho spolunažívania a porušovania verejného poriadku na základe postúpenia sťažnosti starostom obce.

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Počasie Necpaly - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka