Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobných údajov

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

 

V súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov)

 

Prevádzkovateľ:  Urbárske pozemkové spoločenstvo Necpaly

sídlo:                   03812 Necpaly 260

IČO:                    00628301

zapísané:            Register : Okresný lesný úrad , vložka 6/1996

Web:                   http://www.necpaly.sk/urbarske-pozemkove-spolocenstvo-necpaly.html

 

poskytuje dotknutým osobám nasledujúce informácie o ich právach pri spracúvaní osobných údajov a o prístupe prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb.

 

Spracovateľské činnosti (Účel spracúvania osobných údajov)

 

Prevádzkovateľ za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečenia svojej činnosti potrebuje poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a spracúva ich za týmito účelmi. Ide o osobné údaje týkajúce sa zápisu do zoznamu členov spoločenstva, plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových alebo účtovných predpisov, plnenie zákonných povinností súvisiacich so správou registratúry a archivácia a pod.

Prevádzkovateľ zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom zabezpečenia evidencie členstva v spoločenstve. Poskytnuté osobné údaje sú chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ dodržiava základné zákonné povinnosti prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom.

Prevádzkovateľ získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené.

Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje prevádzkovateľ blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje alebo dopĺňa, ak to nie je možné, tak osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich členov, zákazníkov (ďalej len „dotknuté osoby“) v nasledovných spracovateľských činnostiach (ďalej len „spracovateľské činnosti“):

Zoznam členov spoločenstva

Účtovné doklady

Faktúry  fyzickým osobám

Právny základ - Právny základ spracúvania je uvedený v čl. 6 ods. 1 písm. a) až f) Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v § 13 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Spracúvanie osobných údajov z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti

 

V tomto prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby sú povinné zniesť takéto spracúvanie ich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie. Bez poskytnutia ich osobných údajov by prevádzkovateľ nemohol plniť zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad ako na prevádzkovateľa tak i na dotknutú osobu.

Zákonné povinnosti vyplývajú najmä (avšak nie výlučne) z nasledujúcich právnych predpisov v platnom  znení:

 

Nariadenie európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon o priestupkoch (č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov

Zákon 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov

 

Spracúvanie osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa

 

Medzi oprávnené záujmy prevádzkovateľa patrí:

evidencia členov spoločenstva,

vybavovanie súdnych, priestupkových a trestnoprávnych konaní

administrácia obchodného vzťahu a vykonávanie obchodných transakcií s obchodnými partnermi

 

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

 

Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje spracúva prevádzkovateľ vo výnimočných a ojedinelých prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase, napríklad vyhotovenie či použitie fotografie, účasť na podujatiach /Valné zhromaždenie/. Poskytovanie osobných údajov formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Staršie súhlasy, ktoré boli vyjadrené v súlade s podmienkami GDPR ostávajú v platnosti. Ostatné staršie súhlasy strácajú platnosť a tam kde účel aj naďalej trvá, sú osobné údaje spracúvané na základe iného právneho základu.

Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi na účely potrebné  pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu na možné následky neposkytnutia osobných údajov!

 

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov poveruje takýmto spracúvaním sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti.

Prevádzkovateľ pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje so sprostredkovateľom, ktorého cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tento subjekt pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre prevádzkovateľa spracúva

osobné údaje dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ čestne vyhlasuje, že pri výbere vhodného sprostredkovateľa dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných

osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupuje tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov písomnej zmluve o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom, ktorého poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov: Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo OP, miesto trvalého resp. prechodného pobytu, číslo bankového účtu.

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu. Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov spoločenstvu nad rámec osobitných zákonov nie je potrebné.

 

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a v záznamoch o jednotlivých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

 

Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania a uchováva ich po dobu stanovenú príslušnými zákonmi.

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú najmä:

a)členovia   Urbárskeho pozemkového spoločenstva Necpaly

účastníci právnych vzťahov (zmluvných, súdnych a pod.) s prevádzkovateľom,

iné subjekty na základe právnych základov ustanovených Zákonom (súhlas dotknutej osoby, zmluva, resp.

osobitný zákon),

členovia štatutárnych orgánov

 

Práva dotknutých osôb

 

Dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov môžu uplatniť nasledujúce práva:

Právo na informácie – dotknuté osoby môžu požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú ich osobné informácie.

Právo na opravu – dotknuté osoby môžu požadovať opravu, resp. doplnenie osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva neúplné alebo nesprávne osobné údaje.

Právo na vymazanie - dotknuté osoby môžu požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do ich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o ich súhlas a dotknutá osoba súhlas odvolala. Môžu existovať aj iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu osobných údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

Právo na obmedzenie spracúvania - dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď popierajú správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá umožní správnosť údajov prevádzkovateľovi preveriť, spracúvanie osobných údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie používania údajov, už údaje na plánovaný účel prevádzkovateľ nepotrebuje, avšak potrebuje tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo dotknuté osoby podali námietku voči spracúvaniu údajov.

Právo na prenosnosť údajov - dotknuté osoby majú právo získať osobné údaje , ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, a ktoré prevádzkovateľ pokiaľ osobné údaje spracúva na základe udeleného súhlasu, v súlade so zákonom alebo podľa zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

Právo na námietku - dotknuté osoby môžu podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu osobných údajov dotknutej osoby, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom, pri ktorom sa odvoláva na nutnosť ochrany oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Právo na sťažnosť- dotknuté osoby môžu uplatniť dopyty, prípadne sa môžu sťažovať, pokiaľ sú toho názoru, že pri spracúvaní ich osobných údajov porušil prevádzkovateľ slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým sú dotknuté ich práva. Sťažnosť môžu dotknuté osoby uplatniť priamo Urbárskom pozemkovom spoločenstve Necpaly oznámením na adrese sídla spoločenstva, prípadne na e-mailovej adrese: urbarnecpaly@necpaly.sk. Ak nebudete spokojní s vybavením sťažnosti u nás, máte právo podať návrh na začatie konania na kontrolný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 27 Bratislava 27, príp. na európsky orgán dohľadu.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese:

 

V Necpaloch dňa:  25.5.2018


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Počasie Necpaly - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka