Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rady občanom

Dôležité telefónne čísla a ako volať o pomoc
Vybrané základné pojmy z oblasti civilnej ochrany

Varovné signály

Čo urobiť keď zaznie siréna – (mimo doby pravidelného preskúšania)

Zásady prvej pomoci

Zaobstaranie vlastných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest 

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie

Obsah evakuačnej batožiny

Pri živelných pohromách, katastrofách a haváriách si ľudia spravidla uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú existenciu alebo bránia realizácii ich potrieb, cieľov a plánov. Dôsledky veľkých havárií potvrdzujú draho získané skúsenosti. Panika spôsobuje často viac strát na ľudských životoch a škôd na majetku, ako samotná havária. Najdôležitejší a rozhodujúci je problém informácií, ich rýchle vyhodnotenie a zabezpečenie prenosu informácií.

Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť čo najviac informácií o tom, ako postupovať a ako sa správať pri živelných pohromách, haváriách alebo katastrofách.

 

DOLEŽITÉ TELEFÓNNÉ ČÍSLA

Prípady kedy môžete využiť tiesňové volania:

v prípade  ohrozenia Vášho alebo cudzieho zdravia, života alebo majetku

ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, 

ak došlo k úniku nebezpečných látok alebo inak bolo ohrozené či poškodené životné prostredie,

máte podozrenie, že by mohlo dôjsť k nežiadúcej alebo nebezpečnej udalosti, ktorá by vyvolala mimoriadnu udalosť,

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí.

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:

112 jednotné číslo tiesňového volania (integrovaný záchranný systém)

150 Hasičský a záchranný zbor

155 Zdravotnú záchrannú službu (ohrozenie života a zdravia)

158 (159) Políciu (Mestskú políciu) - (ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia)

 Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,

druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),

rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),

miesto udalosti, ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je mož­né miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.),

po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

 

LINKA 112

Ako volať 112?

Na linku 112 môžete volať z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónneho automatu. Vytočte čísla 1-1-2 bez predvoľby a počkajte, kým sa na druhej strane linky ozve operátor.

Na linku 112 môžete zavolať kedykoľvek v prípade potreby, 24 hodín denne. Volanie je vždy zadarmo, čo znamená že pri telefonovaní z verejného telefónneho automatu nepotrebujete mince ani kartu.

Volaním na číslo tiesňového volania 112 sa dovoláte na najbližšie koordinačné stredisko integrované ho záchranného systému.

 Kedy volať 112?

Na všetky čísla tiesňového volania treba volať len v prípadoch keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a kedy je nutný okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému.

 Na linku 112 volajte v prípade:

- požiaru budov, automobilových vozidiel, lesa alebo iných objektov; ak vidíte plamene alebo dym z okien budov, lesov, atď.
- prírodnej katastrofy – povodní, veternej smršti, snehových kalamít, kedy došlo k ohrozeniu ľudského života, zdravia alebo majetku,
- závažných dopravných nehôd, pri ktorých sú zranené alebo usmrtené osoby ,
- lúpežného prepadnutia či krádeže (napr. automobilového vozidla, peňaženky, batožiny, a podobne,
- lúpežného vlámania do budov alebo automobilových vozidiel,
- ak je potrebné vyslobodiť osoby uväznené v havarovanom vozidle alebo pod troskami budov alebo popadaných stromov,
- ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,
- ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,
- ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností,
- ak ste svedkom pokusu o samovraždu,
- závažných poranení – keď nemôžete zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo nemôže dýchať, ak niekto utrpel poranenie elektrickým prúdom,
- ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

Na linku 112 nevolajte

- ak chcete len zistiť, či tiesňové volanie funguje,
- ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť,
- ak sa chcete len pobaviť,
- ak sa chcete len o niečom informovať (napr. o telefónnych číslach, cestovnom poriadku, a podobne.

Vybrané základné pojmy z oblasti civilnej ochrany

Mimoriadna situácia - na účely zákona NR SR č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

a) záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená

mimoriadna situácia,

b) evakuácia,

c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo

d) použitie základných zložiek integrovaného záchranného

systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa1b) alebo teroristický útok, pričom

a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

d) Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa § 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov pri

1. radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,

2. výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie

na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,

3. uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo

4. úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.

Analýza územia je posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s ohľadom na zdroje ohrozenia. Analýza územia sa vyhotovuje vo forme súboru dokumentov.

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Sebaochranou sa rozumie pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa zameriava na ochranu vlastnej osoby a jej najbližšieho okolia a smeruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Núdzové zásobovanie je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody a poskytovanie ďalších základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie.

Núdzovým ubytovaním je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb postihnutých následkami mimoriadnej udalosti.

Varovné signály

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi :

VŠEOBECNÉ OHROZENIE - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Ohrozenie vodou - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania

Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Kolísavým tónom poplachových sirén v trvaní 2 minút sa počas vojny a vojnového stavu vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia republiky. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz "Vzdušný poplach".

Ak zaznie signál - nastáva núdzová situácia.

Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Počúvajte tiež hlásenie obecného rozhlasu, rádia, TV alebo rozhlasových vozov.

!POZOR!
1x mesačne druhý piatok v mesiaci sa uskutočňuje o 12.00 hod. previerka funkčnosti sirén, o ďalších skúškach mimo tento termín informuje rádio a tlač!

Čo urobiť keď zaznie siréna - (mimo doby pravidelného preskúšania)

A) Pri pobyte v budove

- Zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný), 
- uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu, vytvoriť izolovaný uzavretý priestor, 
- zapnúť rozhlas, televíziu a sledovať vysielanie,
- očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
- telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
- poskytnite pomoc nemocným, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starým osobám, 
- postarajte sa o deti bez dozoru,
- zachovávajte rozvahu a pokoj.

B) Pri pobyte mimo budovu

Čo urobiť keď dôjde k úniku nebezpečných chemických látok

Únik nebezpečných chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).

Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom s použitím bojových toxických chemických látok.

1. Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja
- ak zaznie varovný signál sirény zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru,
- vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách,
- pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
- na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkaninu a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu,
- na nezakryté časti tela použite odev,
- informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál,
- poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám,
- uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor, 
- izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi, 
- zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
- očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.

2. Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja
- okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
- podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
- ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte    podľa horeuvedených pokynov. 

3. Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom
- okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
- okamžite chráňte si dýchacie orgány improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany (mokrou vreckovkou alebo inou tkaninou)
- podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
- ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách,
- pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou použite všetky dostupné prostriedky pre jej odstránenie vodou pripadne dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase,
- zasiahnutý odev bojovou toxickou chemickou látkou odložte čo najskôr,
- po opustení priestoru zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu,
- zamorený odev uložte do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služby,
- aj v prípade ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy vyhľadajte lekára. 

 

C) Pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v zatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia:

1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
3. Uzamknite byt.
4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
9. Vždy zachovávajte rozvahu !

 

VŽDY PLATÍ !!!

- ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA, SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z

OHROZENÉHO PRIESTORU
- ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA
- ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOĽTE KOLMO NA SMER VETRA
- ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLHČENÉHO PRSTA NAD HLAVU

Zásady prvej pomoci

PRVÁ POMOC – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

- zachrániť život
- zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu
- urýchliť zotavenie

Ako postupovať?

- bez ohrozenia vlastného života zistiť čo sa stalo
- odstrániť nebezpečenstvo a len ak to nie je možné, postihnutého z nebezpečného miesta premiestniť
- ako prvého vždy ošetriť najviac postihnutého
- zabezpečiť privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?

- zastaviť život ohrozujúce krvácanie
- bezvedomie – zaistiť voľnosť dýchacích ciest
- zástava dýchania – vykonať umelé dýchanie-
- zástava srdca –vykonať nepriamu masáž srdca
- zabezpečiť vykonanie protišokových opatrení

P a m ä t a j !

- nepotrebuješ osobitné vybavenie – improvizuj
- nepreceňuj svoje sily, neohroz sám seba
- nehýb s postihnutým viac, než je nutné

 

POKYNY PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE SAMOVOĽNEJ EVAKUÁCIE

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia :
1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
3. Uzamknite byt.
4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im .
6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
9. Vždy zachovávajte rozvahu !

 

EVAKUAČNÁ BATOŽINA

Hmotnosť batožiny môže byť najviac

1. 25 kg u dospelej osoby,

2. 15 kg u dieťaťa,

3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

 

Odporúčaný obsah batožiny:

1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,

2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,

3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,

4. predmety osobnej hygieny,

5. vrecková lampa,

6. prikrývka alebo spací vak,

7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,

8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Počasie Necpaly - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka