Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov -.2.stupeň ochrany

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002):

na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,
pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Prílohy žiadosti:

situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
kópia Listu vlastníctva,
súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

 


 

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.
Od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov

Vybavuje: Obecný úrad, telefón: 043/ 4296100, e-mail: podatelna@necpaly.sk.


 

Tlačivá na stiahnutie-životné prostredie

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Počasie Necpaly - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka